Disse regelendringene gjelder fra nyttår

Tradisjonen tro starter vi året med en oppdatering på noen av de viktigste regelendringene som gjelder fra nyttår. I år har vi blant annet fått en endring i arbeidsmiljøloven og en ny standard for rapportering av regnskapsdata.

1. januar hvert år trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Dette gjelder også når vi nå går inn i 2020.

Infotjenesters rådgivere gir faglig support innen områdene økonomi/skatt, regnskap, arbeidsrett, trygderett og HMS. Her er noen av endringene innen disse områdene du som arbeidsgiver bør kjenne til:

  • Endringer i arbeidsmiljølovens kapittel 2A om varsling av kritikkverdige forhold. Endringene innebærer i hovedsak en lovfesting, klargjøring og presisering av gjeldende regler, men også noen materielle endringer.

SE OGSÅ: Hvordan bygge en god kultur for varsling?

  • Endringer i satser og bestemmelser i statens særavtaler for reiser i Norge og utlandet vil komme, men forhandlingene om ny avtale ble ikke ferdig til nyttår. Dagens særavtaler går ut 31.12.2019, og arbeidsgivere som betaler godtgjørelser etter statens satser må fortsette å bruke de gamle satsene til ny avtale foreligger.
  • Endringer i forskrift til lov om statens ansatte fra 1. januar 2020. De nye reglene medfører at statlige arbeidsgivere ved rekruttering skal kalle inn minst en kvalifisert søker som oppgir å ha «hull i CV» på minst to år de siste fem år. Det er et vilkår at hullet i CV’en skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.
  • Endringer i satser for fradrag i Skattefunnordningen.
  • Grensen for momsfri import på kr 350 avvikles. Utenlandske næringsdrivende kan registrere seg via en forenklet ordning.
  • Det innføres en ny standard for hvordan regnskapsdata skal rapporteres til Skatteetaten ifm. Bokettersyn, SAF-T. Mange virksomheter må tilpasse kontoplanene sine til denne standarden.
  • Sammenslåing av en rekke kommuner og fylker fra 1. januar 2020. Dette medfører omfattende endringer i kommuneoversikten som viser soner for arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften videreføres med samme satser og samme områder som i 2019 selv om kommunestrukturen endres.
  • Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan nå avskrives som anlegg med hhv. 10 % og 20 %. Utskiftning av enkelte busker eller trær som er døde pga. sykdom eller tørke må normalt klassifiseres som vedlikehold (kostnad), mens hvis man skifter ut et større antall trær for å øke dyrkingspotensialet kan det måtte klassifiseres som en påkostning (balanse).
  • Ikrafttredelse av tidligere vedtatt endringer i forskrift om industrivern. Flere virksomheter får krav om industrivern (internt beredskapspersonell).
  • Ikrafttredelse av tidligere kommuniserte endringer i regler om dykking.