A-MELDING – NY PRAKSIS VED TILBAKEBETALING AV YTELSER

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feil-utbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.

Retting av a-melding skal foretas når det foreligger dom, kjennelse, rettsforlik, forvaltningsvedtak eller bindende avtale som forplikter inntektsmottaker å tilbakebetale utbetalt lønn eller andre mottatte ytelser. Det samme gjelder tidspunktet for endret skattefastsetting.

Når arbeidstaker eller pensjonist må tilbakebetale tidligere skattlagt lønn, pensjon eller trygdeytelser på grunn av feilutbetaling, kan skattyter ikke anses å ha innvunnet inntekten. I slike tilfeller må alle arbeidsgivere, pensjonsselskaper, NAV m.fl. rapportere tilbakebetaling i a-meldingen slik at skattefastsettingen blir korrekt for det inntektsår inntekten ble beskattet.

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn–personal/a-melding—ny-praksis-ved-tilbakebetaling-av-ytelser/